അടുക്കളയിലെ പല്ലിയെ ഓടിക്കാനായി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ

പല്ലികൾ ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ചുരുക്കമാണ്. ഇവയ്ക്കു വിഷമില്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ശല്യമാകുന്നു. പല്ലി ശല്യം മാറാന്‍ ചില വഴികളുണ്ട്.മഴക്കാലത്ത് ചെറുപ്രാണികളുടെ ശല്യം കൂടും. ഇവയെ
Read More...