ചിത്രത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെ…? | What You See First

What You See First : ഒപ്റ്റിക്കൽ മിഥ്യാധാരണകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കബളിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ തലച്ചോറിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു മിഥ്യാധാരണയിൽ, നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം വിഷ്വൽ സെൻസിനു പകരം ധാരണയെ എങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മിഥ്യാധാരണകൾ കാണിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിൽ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ, ഓരോ വ്യക്തികളും ആദ്യം കാണുന്ന ചിത്രം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആദ്യം കണ്ട ചിത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കും. മസ്തിഷ്കം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മെ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നയിക്കുന്നത്. പലരും ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു മരമാണ്. ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ഇതാണ്.

മരത്തെ ആദ്യം കാണുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ യുക്തിസഹമാണ്. ഈ ആളുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതിയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മുന്നറിയിപ്പെന്ന നിലയിൽ, അവർ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ചാടുന്ന മത്സ്യമാണ് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും, ബന്ധങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്.

ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഗൊറില്ലയെ ആണോ കണ്ടത്? ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പലരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് ആദ്യം കണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഈ ആളുകൾ സമയം പാഴാക്കുന്നത് വെറുക്കുന്നു, എപ്പോഴും തിരക്കിലാണ്. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഒരു സിംഹത്തെയാണോ? എന്നാൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. വളരെ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഈ ആളുകൾ യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

Rate this post