പയർ കൃഷി നന്നാക്കാൻ പൊടി കൈകൾ

പയർ ചെടി നന്നായി വളരാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദിക്കേണ്ടതുണ്ട്.പയർ കൃഷി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനും നല്ല വിളവ് കിട്ടാനും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ വിഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്,

വിത്ത് നടുന്നത് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റിൽ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.. കണ്ടു ഇഷ്ടപെട്ടാൽ പോസ്റ്റ് എല്ലാവര്ക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക.