പല്ലിലെ എത്ര ഇളകാത്ത കറയും പോടും മാറ്റാൻ ഉള്ള പേസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം…

ഇന്ന് പലരുടെയും പ്രേശ്നമാണ് പല്ലിലെ കറ. അതിനായി ഒരുപാട് പേസ്റ്റുകൾ വിബാനിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം തന്നെയാണിത്. പിന്നെ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ ചെന്നാൽ അവർ പല്ലു ക്ലീൻഅപ്പ് ചെയ്ത തരും. ഒരുവട്ടം പല്ലു മുഴുവൻ ഒന്ന് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്തുകിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാശുചെലവുള്ള കാര്യമാണ്…

ജീവികളുടെ താടിയെല്ലിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബലമേറിയ ശരീരഭാഗങ്ങളാണ് പല്ലുകൾ. പ്രാഥമികമായി ഭക്ഷണം വലിച്ചുകീറുക, അവ ചവച്ചുതിന്നാൻ സഹായിക്കുക എന്നീ ധർമ്മങ്ങളാണ് പല്ലുകൾക്കുള്ളത്. മാംസഭോജികളായ ജീവികൾക്ക് ഇരയെ വേട്ടയാടിപ്പിടിക്കുക എന്ന ധർമ്മവും പല്ലുകൾ വഴി ചെയ്യാനുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്വയരക്ഷക്കും പല്ലുകൾ ജീവികളെ സഹായിക്കുന്നു.

മനുഷ്യർക്ക് 20 പ്രാഥമികദന്തങ്ങളും (പാൽപ്പല്ലുകൾ) 32 സ്ഥിരദന്തങ്ങളുമുണ്ട്‌. പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമായി നാലു പാൽപല്ലുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായതാകാം. ജീവിത ശൈലിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുടെയും പരിണാമത്തിന്റെയും ഫലമായി ഇപ്പോൾ പലരിലും മൂന്നാമത്തെ അണപ്പല്ലും (വിവേകദന്തങ്ങൾ) അപ്രത്യക്ഷമായിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പല്ല് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ മാത്രമല്ല സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും കൂടി ഭാഗമാണ്. പല്ലിൽ കറ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്നതാണ് സത്യം. എന്നാൽ നമ്മുക്ക് ഇനി പല്ലിന്റെ കര കളയാൻ ഒരു വിദ്യ നോക്കാം, തികച്ചും വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ്. പ്രേതേകിച് പണച്ചെലവൊന്നും ഇല്ലതാനും. എന്താണെന്നു വിശദമായി വീഡിയോ കണ്ട മനസിലാക്കാം…