ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത്😨😨 ശരീരം മുന്‍കൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും പരിഹാരവും.!!

എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും വളർച്ചക്ക് കാൽസ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ശരിയായ അളവിൽ കാൽസ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പല ആരോഗ്യ പ്രശനങ്ങളും ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനായി പ്രകൃതിദത്തമായി ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട്.

ചെറുപ്പ കാലത്ത് അസ്ഥികളുടെ വളർച്ചക്കും ബലത്തിനും കാൽസ്യം സഹായിക്കുന്ന പോലെ വാർധക്യ കാലത്ത് എല്ലുകളുടെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിവയാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ ധർമം. പാലും പാലുല്പന്നങ്ങളും, മൽസ്യം, പച്ചക്കറികൾ, മുട്ട, പരിപ്പ് വർഗങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ കാൽസ്യത്തിന്റെ സ്ത്രോതസ്സുകളാണ്.

പ്രധാനമായും മൂന്നു തരത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിലുള്ളവരിലാണ് കാൽസ്യ കുറവ് കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്നത്. സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ വിരാമം സംഭവിച്ചവർ, ചെറു പ്രായക്കാർ, പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ എന്നീ വിഭാഗക്കാരാണ് അവർ.

സന്ധി വേദന, പല്ലുകളുടെ മഞ്ഞനിറം, കൈകാലുകളുടെ തളർച്ച, സ്ഥിരമായ നടുവേദന, ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇവയൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം കുറവ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്നു ശരീരം കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം കൂടിയ അളവിൽ കാണപ്പെട്ടാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ പോലുള്ളവക്കും കാരണമാകാറുണ്ട്. credit : Baiju’s Vlogs